Algemene gebruikersvoorwaarden

Aan het gebruik van de volgende websites en apps: https://www.iphoned.nl/, de iPhoned app, https://www.androidplanet.nl/, de AndroidPlanet app, https://www.smartphone.nl/, https://androidworld.nl/, https://androidworld.be/, de Androidworld app, https://awsmart.nl/, https://awsmart.de/ en https://bigspark.com (ook genoemd als ‘BigSpark’, en hierna ‘Aanbieder’) en de informatie en diensten die we daarop aanbieden, zijn voorwaarden verbonden. Deze algemene gebruikersvoorwaarden staan hieronder. Lees deze daarom aandachtig door, zodat je weet wat je rechten en plichten zijn.

De algemene gebruikersvoorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring, en adviseren je om deze gebruikersvoorwaarden op wijzigingen te bekijken. Daarnaast gaan we zorgvuldig om met je privacy. Voor meer informatie over de omgang met je persoonsgegevens verwijzen we je naar onze privacyverklaring.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 29 maart 2024. Raadpleeg eventueel ook onze privacyverklaring en cookieverklaring voor meer informatie.

Artikel 1. Definities

 • 1.1 BigSpark: De besloten vennootschap ​BigSpark B.V.​ gevestigd te (6534 AB) Nijmegen aan Jonkerbosplein 52, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57841535, hierna ook genoemd ‘Aanbieder
 • 1.2 Dienst(en): De door BigSpark aan gebruiker te leveren Diensten, waaronder: het publiceren van teksten, afbeeldingen, productvergelijkingen en andere materialen, en alle diensten en activiteiten die samenhangen met BigSpark.com en/of worden aangeboden door BigSpark.
 • 1.3 Overeenkomst: De overeenkomst tussen BigSpark en de gebruiker, inclusief wijzigingen of aanvullingen.

Artikel 2. Inhoud

 • 2.1 Aanbieder publiceert via https://www.iphoned.nl/, de iPhoned app, https://www.androidplanet.nl/, de AndroidPlanet app, https://www.smartphone.nl/, https://androidworld.nl/, https://androidworld.be/, de Androidworld app, https://awsmart.nl/, https://awsmart.de/ en https://bigspark.com teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Aanbieder en/of derden zijn aangeleverd.
 • 2.2 Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Aanbieder, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht). Bij een online citaat dient een link terug naar BigSpark.com onderdeel van de bronvermelding te zijn.
 • 2.3 Het is niet toegestaan om de inhoud van via RSS aangeboden materialen elders te herplaatsen, behoudens in de vorm van een citaat met bronvermelding. Bij schending van deze bepaling ben je een onmiddellijk opeisbare en niet voor gerechtelijke matiging vatbare vergoeding van 500 euro per gebeurtenis verschuldigd, naast enige aanspraak op schadevergoeding die Aanbieder op jou kan doen.
 • 2.4 Deze materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen zijn uitsluitend ter informatie en verstrooiing bedoeld, en aan deze materialen kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 2.5 Aanbieder is gerechtigd op elk moment het aanbod van deze materialen aan te passen of te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.
 • 2.6 Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software de gehele inhoud van de websites of een substantieel deel daarvan op te vragen, of enige actie te ondernemen die het goed functioneren van https://www.iphoned.nl/, de iPhoned app, https://www.androidplanet.nl/, de AndroidPlanet app, https://www.smartphone.nl/, https://androidworld.nl/, https://androidworld.be/, de Androidworld app, https://awsmart.nl/, https://awsmart.de/ en https://bigspark.com aan kan tasten. Bij schending van deze bepaling ben je een onmiddellijk opeisbare en niet voor gerechtelijke matiging vatbare vergoeding van 500 euro per gebeurtenis verschuldigd, naast enige aanspraak op schadevergoeding die de Aanbieder op jou kan doen.

Artikel 3. Nieuwsbrief

 • 3.1 Bij expliciete inschrijving van de dagelijkse, wekelijkse of acties en bijzondere aanbieding nieuwsbrief ga je akkoord dat je via het opgeven e-mailadres op deze frequentie een nieuwsbrief (nieuwsupdate) van Aanbieder ontvangt. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 3.2 Wil je geen e-mail van BigSpark meer ontvangen, dan kun je je afmelden door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail van BigSpark.com.
 • 3.3 In onze privacyverklaring kun je lezen hoe we omgaan met je persoonsgegevens.

Artikel 4. Aanbiedingen, prijzen en productvergelijking

 • 4.1 Aanbieder geeft gebruikers via haar websites en apps de mogelijkheid om aanbiedingen, prijzen, abonnementen en producten te vergelijken van verschillende aanbieders/shops op onder andere prijs, specificaties en beschikbaarheid. De informatie over prijzen en beschikbaarheid en dergelijke is afkomstig van de aanbieders en shops zelf. Hoewel aanbieder zich inspant om deze informatie te controleren op juistheid, kan zij niet garanderen dat alle informatie up-to-date en volledig is.
 • 4.2 De vergelijking van producten en diensten die je op websites en apps van Aanbieder kunt maken is een momentopname. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 4.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor de beslissing om product, abonnement of dienst af te nemen bij een van de webshops op de websites en apps van de Aanbieder en wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die is ontstaan als gevolg van die beslissing, ook niet als de oorzaak ligt in misverstanden over de door de websites en apps van de Aanbieder verstrekte informatie, onjuiste gegevens of verlies van gegevens.
 • 4.4 Indien je van mening bent dat er foutieve informatie wordt verstrekt via de prijsvergelijker van de websites en apps van de Aanbieder dan verzoeken we je dit bij ons te melden via het contactformulier van iPhoned, AndroidPlanet of Androidworld.

Artikel 5. Winacties

 • 5.1 De websites en apps van de Aanbieder bieden regelmatig haar lezers acties aan waarbij een prijs gewonnen kan worden (ook wel ‘Winacties’ genoemd).
 • 5.2 Een deelnemer van een Winactie dient minimaal 16 jaar of ouder te zijn in Nederland of en 13 jaar of ouder in België om aan een Winactie te kunnen deelnemen. Je kunt enkel deelnemen als je woonachtig bent in Nederland of België.
 • 5.3 Een deelnemer aan een Winactie mag zich één keer aanmelden. Deelnemers die zich meerdere keren aanmelden, bijvoorbeeld onder verschillende e-mailadressen, worden uitgesloten van deelname aan de Winactie.
 • 5.4 De verloting van de beschikbare prijs wordt afgehandeld door de redactie van de websites en apps van de Aanbieder.
 • 5.5 De websites en apps van de Aanbieder kan aan de Winnaar één (of meerdere) mailbericht(en) toezenden waarin aanvullende instructies met betrekking tot de gewonnen prijs staan opgenomen. De Winnaar is gehouden deze instructies op te volgen.
 • 5.6 Medewerkers (in vaste dienst ofwel freelance) die betrokken zijn bij de websites en apps van de Aanbieder zijn uitgesloten van deelname.
 • 5.7 De websites en apps van de Aanbieder publiceert enkel de naam en woonplaats van de winnaar wanneer hier expliciet toestemming voor is gegeven.
 • 5.8 Niet alle prijzen van de shops vallen onder de standaard garantie. Mocht je garantie willen claimen dan verwijzen we je graag naar de desbetreffende shop voor verdere afhandeling.

Artikel 6 Publicatie op de websites en apps van de Aanbieder

 • 6.1 De Aanbieder geeft je gelegenheid om op diverse manieren teksten en afbeeldingen te publiceren en te bewerken op de websites en apps van de Aanbieder, en om via een reactiesysteem en andere middelen berichten te plaatsen voor of te versturen aan anderen (samen: Bijdragen).
 • 6.2 Je bepaalt zelf (behoudens het onderstaande) welke Bijdragen je wilt publiceren en wanneer. De Aanbieder is je echter geen enkele vergoeding verschuldigd voor je Bijdragen.
 • 6.3 Het is niet toegestaan om in Bijdragen:
  • kwaadaardige inhoud (zoals virussen of spyware) of hyperlinks naar externe sites met kwaadaardige inhoud op te nemen;
  • smadelijke, lasterlijke, bedreigende, aanstootgevende, pornografische, discriminerende of haatzaaiende informatie op te nemen;
  • piramidespelen, kettingbrieven, commerciële, charitatieve of ideële boodschappen op te nemen;
  • de indruk te wekken dat je hulppersoon of vertegenwoordiger van Aanbieder bent;
  • materiaal op te nemen dat inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder mede begrepen het opnemen van afbeeldingen of hyperlinks daarnaar in Bijdragen zonder toestemming van de rechthebbenden;
  • materiaal op te nemen dat onevenredig veel belasting voor de systemen van Aanbieder vergt;
  • informatie op te nemen over het uit winstbejag omzeilen van softwarelicenties, dan wel het uit winstbejag kraken van hard- of softwarebeveiligingen of activatiesystemen.
 • 6.4 Mocht de Aanbieder een redelijk vermoeden krijgen van dan wel tot het besef komen dat door jou aangeleverd materiaal in strijd is met de wet of met één van de hierboven genoemde verboden, dan heeft de Aanbieder eenzijdig het recht om het materiaal te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. De Aanbieder hoeft hierover geen overleg te voeren met jou. In geen geval is de Aanbieder aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
 • 6.5 Je vrijwaart de Aanbieder voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat door jou aangeleverd materiaal op welke andere manier dan ook tegen de wet is.
 • 6.6 Bij bepaalde onderdelen van de websites en apps van de Aanbieder kunnen aanvullende regels of beperkingen worden gesteld. Deze worden duidelijk vermeld bij de betreffende onderdelen. Je dient deze regels of beperkingen na te leven. In geval van een conflict tussen deze gebruiksovereenkomst en aanvullende regels of beperkingen prevaleren de laatste.
 • 6.7 De Aanbieder mag op elk moment je Bijdragen weghalen, verplaatsen of aanpassen. De Aanbieder is echter niet verplicht om je Bijdragen te controleren, bewerken of monitoren. De Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit Bijdragen van anderen.

Artikel 7. Licentie aan de Aanbieder

 • 7.1 Door Bijdragen te publiceren verklaar je dat je daar zelf het volledige en onbeperkte auteursrecht op hebt en dat je bevoegd bent om de hieronder gevraagde licentie te verlenen aan de Aanbieder, zonder bijkomende verplichtingen of beperkingen voor de Aanbieder.
 • 7.2 Voor Bijdragen waarop je niet zelf het auteursrecht hebt, geldt dat je deze alleen mag publiceren op de websites en apps van de Aanbieder als je toestemming hebt van de rechthebbende, dan wel dat je publicatie onder een wettelijke uitzonderingsbepaling valt. Door publicatie van dergelijke Bijdragen verklaar je dan ook dat dit het geval is.
 • 7.3 Het auteursrecht op door jou aangeleverd materiaal blijft bij jou. Je geeft hierbij de Aanbieder een eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie om je Bijdragen te publiceren op de websites en apps van de Aanbieder en in andere online en offline media zoals boeken en tijdschriften. Daaronder valt tevens het recht om je Bijdragen te wijzigen en/of in te korten.
 • 7.4 Je machtigt de Aanbieder hierbij om namens jou in rechte op te treden tegen overname van Bijdragen door derden in de vorm waarop ze op de websites en apps van de Aanbieder zijn gepubliceerd.
 • 7.5 Je blijft gerechtigd om jouw Bijdragen op andere websites of in andere media te publiceren, maar je mag daarbij de naam van de Aanbieder of de websites en apps van de Aanbieder niet gebruiken.
 • 7.6 Je ziet hierbij af van enig recht op naamsvermelding bij Bijdragen, hoewel de Aanbieder zich zal inspannen om je (gebruikers)naam te vermelden bij je Bijdragen als dat redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 8. Onderhoud en storingen

 • 8.1 Aanbieder heeft het recht om de websites en apps van de Aanbieder of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de websites en apps van de Aanbieder, de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. Aanbieder zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en je indien mogelijk tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Aanbieder is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 • 8.2 Aanbieder heeft het recht de websites en apps van de Aanbieder en de daarbij gebruikte
  programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal de Aanbieder proberen je daarvan op de hoogte stellen. Omdat de websites en apps van de Aanbieder door meerdere mensen wordt gebruikt, is het niet mogelijk om alleen voor jou van een bepaalde aanpassing af te zien. De Aanbieder is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de websites en apps van de Aanbieder.
 • 8.3 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de
  telecommunicatie-infrastructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat de Aanbieder door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijs niet van de Aanbieder kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze overeenkomst worden opgeschort, dan wel deze overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • 9.1 Aanbieder noch haar hulppersonen is aansprakelijk voor enige indirecte schade die jij of anderen lijden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
 • 9.2 De aansprakelijkheid van de Aanbieder voor directe schade is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot 100 euro (exclusief BTW).
 • 9.3 Je vrijwaart de Aanbieder voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze overeenkomst.
 • 9.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de Aanbieder.
 • 9.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Aanbieder meldt.

Artikel 10. Duur, opschorting en beëindiging

 • 10.1 Je gaat deze overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. Je mag deze op elk moment opzeggen, zonder inachtneming van een opzegtermijn. Na opzegging mag je de websites en apps van de Aanbieder niet langer gebruiken.
 • 10.2 In geval van opzegging blijven de volgende verplichtingen bestaan voor zolang als de Aanbieder redelijkerwijs op het voortbestaan daarvan aanspraak kan maken omtrent aansprakelijkheid van artikel 6.
 • 10.3 De Aanbieder is gerechtigd om haar verplichtingen jegens jou op te schorten dan wel deze overeenkomst op te zeggen als het vermoeden bestaat dat jij in strijd handelt met de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende gedragsregels, op welke wijze dan ook, zonder dat de Aanbieder tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 11. Wijzigingen van de overeenkomst

 • 11.1 De Aanbieder heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na publicatie daarvan op BigSpark.com. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.
 • 11.2 Als je een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wilt accepteren, moet je binnen deze dertig dagen de overeenkomst opzeggen. Je mag BigSpark.com dan niet langer gebruiken. Door BigSpark.com te gebruiken na deze periode, geef je aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).
 • 11.3 Eventuele door jou aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van deze overeenkomst, tenzij dat schriftelijk tussen jou en de Aanbieder afgesproken is.
 • 11.4 De Aanbieder is gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die BigSpark.com van haar overneemt.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • 12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • 12.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor de plaats waar de Aanbieder gevestigd is.
 • 12.3 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 • 12.4 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 • 12.5 Als je de Aanbieder een bericht stuurt, geldt de door Aanbieder ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij jij kunt aantonen dat deze versie niet authentiek is.
 • 12.6 Je zult Aanbieder in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk informeren over wijzigingen in je naam-, adres- of contactgegevens die voor Aanbieder relevant kunnen zijn.